Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Extern s.r.o. a zákazníkom podnikateľom/právnickou osobou (ďalej len predávajúci a kupujúci).

OBSAH

 • Objednávky
 • Ceny a informácie o tovare
 • Platobné podmienky
 • Zhodnotenie textilu
 • Dodanie tovaru
 • Vrátenie tovaru
 • Záručné podmienky a reklamačný poriadok

OBJEDNÁVKY

Objednávku tovaru možno doručiť e-mailom, prostredníctvom online katalógu na stránkach https://onlinecatalog.malfini.com/extern/sk/catalog  alebo prostredníctvom internetového obchodu na stránkach www.extern.sk . Nevyhnutný minimálny rozsah objednávky je 50 EUR bez DPH . V prípade objednávky tovarov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho, je kupujúci povinný doručiť záväznú objednávku.

CENY A INFORMÁCIE O TOVARE

Ceny sa štandardne uvádzajú vo firemnom katalógu a internetovom obchode sú bez DPH spolu s cenami s DPH. 

Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v internetového katalógu.

V prípade objednania tovaru a následne bude dodávateľ realizovať na odevy potlač alebo výšivku je nutné urobiť  platbu za tovar vopred.

Zodpovednosť za vady (reklamácie, rozpor s Kúpnou zmluvou), nárok na náhradu škody

 1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu všetky Vady Tovaru. Zjavné Vady musia byť Kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa Reklamačného poriadku Predávajúceho najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia a Kupujúci zašle tento záznam spolu s Tovarom, ktorého sa Kupujúcim uplatňovaná reklamácia týka Predávajúcemu so žiadosťou o vybavenie reklamácie. Skryté Vady najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Dodanie nesprávneho počtu ks alebo druhu Tovaru musí byť Predávajúcemu písomne oznámené do 14 kalendárnych dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V uvedených lehotách musí byť tovar fyzicky doručený Predávajúcemu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 2. Dôvodom k reklamácii nie je, pokiaľ ide o rozmery, gramáž a/alebo zrážanlivosť Tovaru doručeného na základe Kúpnej zmluvy, rozpor s Kúpnou zmluvou do výšky ± 5% hodnoty uvedenej v Kúpnej zmluve, odchýlky vo farbe alebo zapustení farby o 2 stupne na stupnici šedi a o hodnoty ± 7% uvedenej v Kúpnej zmluve, odchýlky vo farbe alebo zapustení farby o 3 stupne na stupnici šedi v prípade produktov Piccolio. Dôvodom k reklamácii ďalej nie je prípad, pokiaľ stanovené hodnoty pomeru vlákien u zmesových produktov dosahujú odchýlky ± 3% uvedených v Kúpnej zmluve.
 3. Predávajúci je povinný reklamáciu Kupujúceho, vrátane odborného posúdenia Vady, ktorá je predmetom reklamácie, vybaviť v lehote 30 pracovných dní od doručenia Záznamu o reklamácii a Tovaru, ktorého sa Kupujúcim uplatňovaná reklamácia tyká Predávajúcemu, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.
 4. Predávajúci nezodpovedá za Vady v prípade, keď:(a) Kupujúci o nich pred prevzatím Tovaru vedel alebo o nich s prihliadnutím k okolnostiam uzavretia Kúpnej zmluvy musel vedieť;(b) Kupujúci Vady sám spôsobil, resp. ich spôsobili osoby, za ktoré Kupujúci zodpovedá alebo osoby, ktoré boli Kupujúcim poverené vykonaním úloh v súvislosti s Kúpnou zmluvou;(c) Jedná sa o Tovar, ktorý bol zľavnený a ako taký (zvlášť v zľave alebo vo výpredajovej či inej marketingovej akcii) bol ponúkaný Predávajúcim na predaji; a/alebo(d) Ide o Tovar, ktorý už bol Kupujúcim užitý, kedy je sporné, či závada mohla vzniknúť nesprávnym použitím Tovaru alebo inak.
 5. Kupujúci nemôže od Predávajúceho požadovať odstránenie poškodenia tovaru, t. j. uplatniť nárok zo zodpovednosti za poškodenia, ak nepredloží poškodený tovar, a to všetky kusy, ktorých poškodenie reklamuje. Kupujúci hradí všetky náklady na dopravu, spojené s vrátením poškodeného tovaru.
 6. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Kupujúcemu vadným Tovarom či v súvislosti s dodaním vadného Tovaru.
 7. Ďalšie podmienky uplatňovania reklamácie a nárokov z Vád sú stanovené v Reklamačnom poriadku. V prípade odlišnej úpravy práv a povinností vo vzťahu k reklamácii medzi VOP a Reklamačným poriadkom má úprava obsiahnutá v Reklamačnom poriadku prednosť.
 8. Všetky fotografie zverejnené na webe e-shope www.extern.sk a  online katalógu na webe https://onlinecatalog.malfini.com/extern/sk/ sú ilustračné a odlišnosť odtieňa farby zobrazovaného na e-shope nemôže slúžiť ako podklad na reklamáciu. Predávajúci nezaručuje presnosť skutočných farieb produktov či Zhodnotenia a farieb, ktoré zákazník vníma v závislosti od použitej obrazovky a zvolenej konfigurácie displeja.
 9. Počas používania tovaru je nevyhnutné, aby Kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania daného tovaru, ktoré sú uvedené ako informácia k tovaru v podobe príbalového letáku, príbalových informácií, informačných brožúr, manuálov, pokynov a iných informácií vzťahujúci sa k danému tovaru a na tieto informácie a pokyny pri používaní dbal a riadil sa nimi. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté chybným používaním objednaného tovaru v prípade, že sa Kupujúci nezoznámil s týmito informáciami a pokynmi, resp. sa týmito informáciami a pokynmi neriadil.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu vopred alebo platbu v hotovosti.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú oznámené Kupujúcemu zo strany Predávajúceho pred potvrdením Objednávky, Kupujúci písomne potvrdí, že sa s novými cenami zoznámil a že ich berie na vedomie. Tieto ceny sú závislé na druhu registrácie Kupujúcim a na platných cenách v momente prijatia Objednávky.
 3. Kúpna cena sa hradí dobierkou alebo bezhotovostným prevodom v lehote a podľa podmienok stanovených v Kúpnej zmluve. Administratívny poplatok za platbu na dobierku uhradí Kupujúci vo výške platnej v momente prijatia Objednávky a zverejnenej Predávajúcim na jeho webových stránkach na Internetovej doméne www.extern.sk, alebo na https://onlinecatalog.malfini.com/extern/sk/
 4. Kúpna cena je uhradená dňom uhradenia dobierky Kupujúcim či dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho. Pre správnu identifikáciu platby bankovým prevodom je Kupujúci povinný uvádzať variabilný symbol faktúry.
 5. V prípade omeškania s platbou 3 pracovné dni po lehote splatnosti upozorní Predávajúci Kupujúceho na také omeškanie cestou poslania 1. Upomienky formou e-mailovej komunikácie. Ak omeškanie zo strany Kupujúceho trvá 10. deň po lehote splatnosti, vyzve Predávajúci Kupujúceho na úhradu dlžnej sumy formou elektronickej komunikácie dokumentom 2. Upomienka – Výzva na uhradenie dlžnej sumy – Pokus o zmier." Administratívny poplatok za spracovanie a poslanie Pokusu o zmier je 8,- EUR a Kupujúci je ho povinný uhradiť Predávajúcemu do 3 dní od doručenia Pokusu o zmier.
 6. V prípade omeškania s platbou je Predávajúci oprávnený požadovať po Kupujúcom uhradenie zmluvnej pokuty z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je Kupujúci povinný uhradiť do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho k úhrade pokuty.
 7. Dodaný tovar zostáva majetkom Predávajúceho, pokiaľ Kupujúci neuhradí kúpnu cenu a nevyrieši všetky nároky predávajúceho vyplývajúce z obchodného vzťahu.


ZHODNOTENIE TEXTILU

 1. Zhodnotením nazývame vyhotovenie potlače, výšivky alebo inej požadovanej úpravy na textile.
 2. Korektúrou sa rozumie grafický návrh Zhodnotenia, ktorý zahŕňa veľkosť, farebnosť a spôsob technológie Zhodnotenia. Bez odsúhlasenia korektúry a splnenia definovaných podmienok Kupujúcim nie je možné pristúpiť k Zhodnoteniu v dohodnutom termíne a dodacia lehota sa predlžuje v závislosti od okamihu odsúhlasenia Kupujúcim.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že má všetky autorské práva a vlastní ochranné známky na značky, logá, texty a i., ktoré chce použiť, čo je na vytvorenie zákazky nevyhnutné. Kupujúci berie na seba plnú zodpovednosť za zneužitie značky, loga, textu a i., na ktoré také práva nemá a na ktoré ani nevlastní ochranné známky.
 4. Pri vyhotovení Zhodnotenia na textil treba počítať s odchýlkou umiestnenia v rozmedzí +/- 1,5 cm v osách X a Y, s ohľadom na vlastnosti materiálu.
 5. Z technologických dôvodov sa v prípade vyhotovenia Zhodnotenia pripúšťa, že sa časť textilu pri vykonávaní Zhodnotenia znehodnotí. Ak množstvo znehodnoteného textilu nepresiahne 2 % z celkového počtu textilu na vykonanie aplikácie, nevzniká Kupujúcemu právo na dodanie chýbajúcich kusov. V tomto prípade nebude Kupujúci hradiť dohodnutú cenu za Zhodnotenie, ktoré nebolo dodané. Ak množstvo znehodnoteného textilu presiahne 2 % z celkového počtu textilu na vykonanie Zhodnotenia, zaistí Predávajúci dodanie náhradného tovaru alebo sa s Kupujúcim dohodne na kompenzácii.
 6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nadmerným alebo nevhodným užívaním (napr. mechanické opotrebenie spôsobené nevhodným zaobchádzaním), zanedbaním starostlivosti o tovar (napr. zničenie potlače žehličkou). Kupujúci berie na vedomie, že tovar je potrebné prať na odporúčanej teplote naruby a bez použitia agresívnych prísad pracieho prášku.
 7. V prípade opakovaných objednávok sa môžu vyskytnúť farebné odchýlky alebo zmeny Tovaru v dôsledku výrobnej technológie.


DODANIE TOVARU

Kupujúci odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Extern s.r.o.

a) Tovar možno po dohode osobne prevziať v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 v priestoroch sídla predávajúceho v Senci. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.

b) Tovar doručujeme spravidla vlastným rozvozom, vo výnimočných prípadoch prepravnou spoločnosťou.

c) Doručenie tovaru poštou na dobierku: Poplatok pošte platí kupujúci. Cena za balné sa stanovuje individuálne vo väzbe na množstvo a cenu použitého baliaceho materiálu.

Kupujúcemu sa odporúča doručený tovar prezrieť a skontrolovať – dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.

Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.

VRÁTENIE TOVARU

Tovar možno bez udania dôvodu vrátiť za predpokladu, že nebol používaný a je zabalený v originálnom balení.
Lehoty pre vrátenie tovaru:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na vizuálne zjavné chyby akceptuje predávajúci do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, predlžuje sa záručná doba o počet dní, ktoré uplynuli medzi zakúpením tovaru u predávajúceho a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi.

Reklamačné konanie na tovar, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

1. doručí reklamačný formulár predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom).

2. doručí reklamovaný tovaru vrátane príslušenstva na vlastné náklady do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak, a to osobne alebo poštou.

Výsledkom reklamačného konania je odstránenie chyby tovaru, výmena tovaru, čiastočný dobropis faktúry, alebo úplný dobropis faktúry po vrátení tovaru.

Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu a vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.


*************************************************************************************************************

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že sa osobné údaje kupujúceho nebudú inak zverejňovať, alebo poskytovať tretej osobe a pod. výnimkou je konkrétna situácia súvisiaca s platobným stykom a distribúciou objednaného tovaru spotrebiteľovi, kde spotrebiteľ uvádza svoje meno, číslo a dodaciu adresu. Predávajúci sa zaväzuje k tomu konať tak, aby neboli zneužité osobné a dôverné údaje kupujúceho, aby subjekt neutrpel ujmu na svojich právach, taktiež dbá o ochranu osobného a súkromného života subjektu.

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúcim predávajúcemu slúžia účelu sprostredkovania objednávky a marketingových akcií predávajúceho, následne sú zhromaždené, spracované a uchované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení do doby pokiaľ kupujúci nevyjadrí písomne svoj nesúhlas s týmto spracovaním zaslaným na mail office@extern.sk. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.:

 1. na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje
 2. vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané
 3. vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje
 4. vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 5. vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 6. vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona
 7. vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 8. na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu využívaniu ­poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.